Invloed van Weesp

na de fusie

Wat is de invloed van Weesp en de Weespers na de fusie?

Een vergelijk tussen de invloed van Weesp in Gooise Meren en Amsterdam (Zuidoost)

Hoeveel invloed zal Weesp houden bij een fusie met Gooise Meren?

Waar hoort Weesp straks bij?

Op 21 maart kiezen ook de inwoners van Gooise Meren een nieuwe Gemeenteraad.

Gooise Meren bestaat nu uit vier kernen:

 • Bussum
 • Naarden
 • Muiden en Muiderberg

Na een fusie met Gooise Meren in 2022 wordt Weesp die vijfde kern.

Hoe ziet het bestuurlijk stelsel er uit?

Gooise Meren werkt met wethouders voor de kernen en heeft een specifiek kernenbeleid waarin bewonersplatforms een belangrijke rol spelen.

Wat is een bewonersplatform?

Gooise Meren kent voor de kernen een bewonersplatform. De kern Muiden heeft een Stadsraad, de kern Naarden een bewonersplatform en de kern Muiderberg een Dorpsraad.

Een Stadsraad is een vereniging waar iedere inwoner gratis lid van kan worden. De Stadsraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W en de Gemeenteraad en voert overleg met inwoners, belanghebbenden, maatschappelijke organisaties, de ambtelijke organisatie, bestuurders en gemeenteraadsleden. De Stadsraad heeft geen officiële gemeentelijke status en benoemt een bestuur uit hun midden. De afspraken tussen Gemeentebestuur en Stadsraad zijn in een convenant vastgelegd.

Casus opkomen voor het Weesper belang na de fusie

OPKOMEN VOOR HET WEESPER BELANG NA DE FUSIE.pdf

Schema bestuurlijk stelsel

Het bestuurlijk stelsel

Het bestuurlijk stelsel in Gooise Meren is gelijk aan het stelsel in het huidige Weesp (en de meeste gemeenten van Nederland): De Gemeenteraad is het Algemeen Bestuur en het hoogste orgaan. In de gemeenteraad zitten de volksvertegenwoordigers, die elke vier jaar opnieuw worden gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het Dagelijks Bestuur is in handen van het college van B&W. Dit college wordt gecontroleerd door de Gemeentraad en legt verantwoording af aan de raad. De Gemeenteraad maakt beleid en heeft budgetrecht.

Positie Stadsraad

De Stadsraad heeft afspraken met het college van B&W in een convenant vastgelegd. De Stadsraad bespreekt thema’s die leven in de kern en brengt daarover advies uit aan het college van B&W of aan de gemeenteraad. De Stadsraad is er om de sociale samenhang en betrokkenheid tussen wijken en buurten en de gemeente te vergroten, de leefbaarheid te bevorderen de eigen identiteit en de eigenheid van de kern te bevorderen.

Zie voor meer informatie www.stadsraadmuiden.nl of kijk hieronder.

Hoeveel invloed zal Weesp houden bij een fusie met Gooise Meren.

In de Gemeenteraad van Gooise Meren zal Weesp een redelijk grote rol spelen gezien de grootte van de afzonderlijke kernen. De Gemeenteraad van Gooise Meren kent 31 zetels met Weesp erbij worden dat er 35, op termijn door de groei van Weesp en Muiden 37. Na een fusie met Gooise Meren komt 25-30% van de inwoners uit Weesp en bijna de helft uit Weesp en Muiden.

De Gemeente Weesp heeft in haar opgave van Kernwaarden aangegeven dat het belangrijk is dat Weespers een stem houden over de beslissingen over Weesp. Eén van de kernwaarden van Weesp is dat de afstand tussen burger en bestuur zo kort mogelijk blijft en er ruimte is voor eigen initiatief.

Samenvattend kan gesteld worden dat Weesp in de Gemeenteraad van Gooise Meren een redelijke kans maakt enige invloed uit te oefenen.

Met het instellen van een Stadsraad voldoet Gooise Meren ook aan de kernwaarde die gericht is op een kortere afstand tussen burger en bestuur en ruimte voor eigen initiatief.

Gelet op het voorgaande lijkt het duidelijk dat Weespers redelijke invloed zullen hebben op de beslissingen over Weesp die door Gooise Meren zal worden genomen.

Hoeveel invloed zal Weesp houden bij een fusie met Amsterdam?

Verkiezingen in Amsterdam: Gemeenteraad en Stadsdeelcommissie

Op 21 maart kiezen de inwoners van Amsterdam een nieuwe Gemeenteraad. Ook wordt in ieder Stadsdeel een Stadsdeelcommissie gekozen.

Waar hoort Weesp straks bij?

Na een fusie met Amsterdam wordt Weesp het 23e gebiedsdeel en maakt het deel uit van het Stadsdeel Zuidoost.

Amsterdam Zuidoost bestaat dan uit vier gebieden:

 • Bijlmer Centrum
 • Bijlmer Oost
 • Gaasperdam/Driemond
 • Weesp

Casus opkomen voor het Weesper belang na de fusie

OPKOMEN VOOR HET WEESPER BELANG NA DE FUSIE.pdf

Wat is een Stadsdeelcommissie?

Amsterdam heeft 7 Stadsdelen. Elk stadsdeel heeft een Stadsdeelcommissie.

Met de gemeenteraadsverkiezingen kiezen de inwoners van ieder gebiedsdeel vier of zes gebiedsadviseurs uit hun gebied die zitting nemen in de Stadsdeelcommissie.

De details vind je op de pagina van de gemeente Amsterdam .

Omdat de stadsdeelcommissie de status heeft van een raadscommissie wordt na de verkiezingen de Stadsdeelcommissie benoemd door de Gemeenteraad van Amsterdam.

De Stadsdeelcommissie van Zuidoost bestaat na een fusie uit 16 gebiedsadviseurs, waarvan 4 uit Weesp. De gebiedsadviseurs zijn de ogen en oren van hun gebied en houden zich bezig met hun woon en werkomgeving.

De stadsdeelcommissie brengt advies uit aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel.

Schema Nieuw Bestuurlijk Stelsel Amsterdam en Stadsdelen (na 21 maart)

Het stadsdeelbestuur (Dagelijks Bestuur)

Het college van B&W van Amsterdam benoemt het Dagelijks Bestuur (DB) van het Stadsdeel. Het DB voert het beleid dat is vastgesteld voor het Stadsdeel uit.

 • Het DB beslist over alle zaken betreffende het stadsdeel waarvoor zij door B&W van Amsterdam gemandateerd of gedelegeerd is.
 • Het DB moet voor alle gebieden binnen het stadsdeel Gebiedprogramma's opstellen.
 • Het DB kan de stadsdeelcommissie vragen een advies uit te brengen over een onderwerp.
 • Het DB neemt in principe bij meerderheid van de stadsdeelcommissie het advies over en motiveert haar besluiten over deze adviezen
 • Het DB legt verantwoording af aan B&W van Amsterdam.

Positie Stadsdeelcommissie

Indien de Gebiedsadviseurs van een gebied een zwaarwegend advies willen uitbrengen aan het DB dan moeten zij zorgen voor een meerderheid in de Stadsdeelcommissie. Bijvoorbeeld: Een advies van de vier gebiedsadviseurs uit Weesp is alleen zwaarwegend wanneer minimaal vier gebiedsadviseurs uit Zuidoost er mee instemmen.

Het DB neemt de adviezen over of geeft met redenen aan waarom het van het advies afwijkt. Als de stadsdeelcommissie gevraagd of ongevraagd advies heeft uitgebracht en dit niet is gevolgd zonder dat dit (deugdelijk) is gemotiveerd of er ten onrechte geen advies is gevraagd kan zij dit aandragen voor agendering in de Raadscommissie Stadsdelen van de Gemeenteraad. Daarmee is de Stadsdeelcommissie een belangrijke gesprekspartner.

Hoeveel invloed zal Weesp houden bij een fusie met Amsterdam.

In de Gemeenteraad van Amsterdam zal Weesp nauwelijks of geen rol spelen gezien de grote verschillen in omvang van de beide gemeenten. De Gemeenteraad van Amsterdam kent 45 zetels. Dat verandert niet na een fusie met Weesp. Het aantal kiesgerechtigden in Amsterdam is 584.530 en het aantal in Weesp 14. 080. Dat betekent dat slechts 2% uit Weesp komt.

De Gemeente Weesp heeft in haar opgave van Kernwaarden aangegeven dat het belangrijk is dat Weespers een stem houden over de beslissingen over Weesp. Eén van de kernwaarden van Weesp is dat de afstand tussen burger en bestuur zo kort mogelijk blijft en er ruimte is voor eigen initiatief.

Samenvattend kan gesteld worden dat Weesp in de Gemeenteraad van Amsterdam nauwelijks kans maakt om enige invloed uit te oefenen.

De vier gebiedsadviseurs in de Stadsdeelcommissie kunnen gezien hun uitsluitend adviserende rol geen vuist maken en worden ook niet betrokken in de stedelijke problematiek van Amsterdam.

Gelet op het voorgaande lijkt de vrees gerechtvaardigd dat Weespers geen invloed meer zullen hebben op de beslissingen over Weesp die door Amsterdam(mers) zullen worden genomen.