Bedrijvigheid en economie

Kernwaarde & opgave: Bedrijvigheid en economie: Weesp als werkstad en waterstad, belangrijke economische en recreatieve waarde, diversiteit

Als gemeente willen we ons sterk maken voor het bieden van de juiste voon/vaarden voor het behoud van bestaande bedrijvigheid door een goed vestigings- en ondernemingsklimaat. Dat houdt onder meer in dat we de openbare ruimte en de bereikbaarheid van de bedrijvenlocaties en het centrum up to date willen houden. De economische ontwikkelingen staan niet stil. Door gaan met het revitaliseren van onze bedrijventerreinen zijn in dat kader erg belangrijk. De binnenstad is voor onze economie van groot belang. We zetten in op versterken van de binnenstad zodat deze vitaal en leefbaar blijft. De versterking betreft- vanuit werkgelegenheidsperspectiet- zowel detailhandel en horeca als ook de recreatieve ontwikkelingen. Recreatie en toerisme zijn een belangrijke bron van economische ontwikkeling. Weesp is een Waterstad. De Vecht is een belangrijke toeristische vaarroute. Waterrecreatie biedt belangrijke kansen voor economische ontwikkeling. ln dat kader is het belangrijk dat bijvoorbeeld onze havens goed toegankelijk en uitgerust zijn. De Vecht maakt deel uit van de 'staande mastroute'. Het is bij de uitbreiding van het spoor in het kader van OV-SAAL van groot belang dat er regelmatige brugopeningen van de spoorbrug over de Vecht blijven om deze schepen te kunnen blijven ontvangen. We willen bij onze nieuw te ontwikkelen woongebieden maar ook bij herstructurering, binnen (milieu-)kaders, ruimte bieden voor kleinschalig werken. De landbouw is van groot belang voor een vitaal buitengebied. Van oudsher wordt ons buitengebied primair gekenmerkt door de agrarische functie. ln algemene zin zoeken we een balans tussen de economische activiteiten en bescherming van natuur, berging van water, recreatiemogelijkheden en behoud van de waardevolle veenweide- en Vechtweidegebieden. We zien voor de agrarische bedrijven ook een belangrijke rol in agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Opgaven

  • Revitaliseren bedrijventerreinen door te investeren in openbare ruimte, veiligheid, gevelrenovatiefonds en versterkte coördinatie.
  • Versterken economische bijdrage binnenstad door meer mogelijkheden te bieden voor detailhandel, horeca en recreatieve ontwikkelingen, waarbij oog is voor een goede balans met de leefbaarheid voor inwoners.
  • Ontwikkelen mogelijkheden waterrecreatie en zorgen voor regelmatige brugopeningen in de spoorbrug over de Vecht.
  • Mogelijkheden bieden voor kleinschalig werken in woongebieden bij nieuwe ontwikkelingen en herstructurering.

Antwoord Gooise Meren

Weesp en Gooise Meren hebben lage werkloosheidscijfers en beschikken over de meest omvangrijke bedrijventerreinen van de regio. Beide gemeenten hebben in deze zin een sterke economie.

Net als Weesp ziet Gooise Meren het wel als een cruciale opgave de werkgelegenheid in de gemeente tenminste op peil te houden. Op dit moment werken we in Gooise Meren aan een economische visie met precies deze doelstelling. Het centrale thema is: 'ruimte voor ondernemerschap'. Samen met ondernemers zijn analyses gemaakt van economische ontwikkelingen en kansen voor Gooise Meren.

Deze zijn vastgelegd in speerpunten:

  • Vitalisering van de kernen (op te pakken met inwoners en ondernemers);
  • Het scheppen van meer ruimte voor werk (opgave voor gemeente: behoud bedrijvigheid, (regionaal), schuifruimte creëren voor bedrijven die willen uitbreiden);
  • Circulaire economie; de duurzaamheidambities lokaal implementeren;
  • Het beter benutten van toeristische kansen (Muiderslot, Naarden-Vesting, binnen- en buitenwater);
  • Lokaal werken aan de inclusieve arbeidsmarkt (MVO Gooise Meren);
  • Inzetten op krachtige deelname aan samenwerkingsprojecten van de Regio en MRA, samen met kennisinstellingen en ondernemers.

In oktober wordt de economische visie aan de gemeenteraad gepresenteerd. De vaststelling van de visie is tevens de start van het gezamenlijk economisch actieprogramma.

Gemeenten en ondernemers werken in Gooise Meren op verschillende manieren samen. In Bussum werken ondernemers en de gemeente samen via centrummanagement, een concept dat we ook gaan realiseren in de andere kernen. Dit zorgt er onder meer voor dat ondernemers en gemeente direct van elkaars plannen op de hoogte zijn. In Gooise Meren werken we verder met een dorps/stadsmanager, een professional die samen met ondernemers werkt aan de vitaliteit van de kernen, onder meer door tijdig leegstand aan te pakken. Tevens beschikken we in Gooise Meren over een stadspromotor. We zetten onze kernen (recreatief en toeristisch) op de kaart door regelmatig evenementen te organiseren. De genoemde professionals werken samen ten behoeve van zowel de leefbaarheid als de bedrijvigheid.

We werken aan de verduurzaming van onze bedrijventerreinen. We maken ondernemen aantrekkelijk door regelluwe zones in te stellen. Met behulp van de provincie hebben we onlangs een stimuleringsfonds ingesteld voor gevelrenovatie, groenvoorzieningen en verduurzaming op een tweetal bedrijventerreinen.

Conclusie

De opgaven van Weesp komen sterk overeen met de speerpunten van Gooise Meren. De beide gemeenten kunnen bijvoorbeeld perfect samen optrekken en van elkaar leren als het gaat om het revitaliseren van bedrijventerreinen en het versterken van de economische bijdrage van de centra. De opgave rond waterrecreatie past bij ons economisch speerpunt Waterfront Gooise Meren, dat onder andere gericht is op het bevorderen van de (kleine) recreatievaart.

Antwoord Amsterdam

Reactie

Amsterdam en Weesp maken belde deel uit van de Metropoolregio Amsterdam waarin economisch beleid al in hoge mate regionaal beleid is. Uiteraard zijn er van plaats tot plaats verschillen: de regio kent een rijke schakering en er is veel dynamiek. Daarbinnen sluiten de door Weesp geschetste uitdagingen op economisch vlak goed aan op die van Amsterdam. Hergebruik van verouderde bedrijfsterreinen, nieuwe ruimtevraag als gevolg van verdere verstedelijking, behoud van evenwicht tussen bedrijvigheid en leefbaarheid, de plaats van detailhandel, regionale aanpak van hotelbeleid en toerisme, de beschikbaarheid van kleinschalige werkruimten in woongebieden: het zijn thema's die voor beide gemeenten van vitaal belang zijn.

Ook Amsterdam maakt werk van het revitaliseren van bedrijventerreinen. De regio Amsterdam staat aan de vooravond van een aanzienlijke groei, zowel economisch als op het gebied van wonen. De woningbouwproductie is veelal voorzien op binnenstedelijke bedrijventerreinen. De transformatie van bedrijventerreinen leidt tot een vraag naar terreinen elders. De nog beschikbare terreinen hebben bij lange na niet de capaciteit om alle bedrijfsverplaatsingen te accommoderen. De terreinen in Weesp kunnen bij een verdere bundeling van krachten beter van deze ontwikkelingen profiteren in de vorm van alternatieve vestigingsplaatsen die bedrijven aangereikt zullen worden, passend in de bedrijvenstrategie van het Platform Bedrijven en Kantoren van de Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam bevordert de recreatie in de parken, natuurgebieden aan de rand van de stad en in de scheggen, overigens zonder een onevenredig toeristisch beslag te leggen op dit kostbare metropolitane landschap (zie ook hierboven onder 2). Amsterdam heeft binnen de eigen gemeentegrenzen al langer ervaring met het enerzijds behouden van een karakteristiek dorpsbeeld en anderzijds het creëren van mogelijkheden voor verantwoord toeristisch bezoek. We denken hierbij aan bijvoorbeeld Sloten, de dorpskernen in het landelijk deel van Amsterdam Noord en Driemond. De promotie van Amsterdam wordt gedaan door de publiek private organisatie Amsterdam Marketing (AM). De Metropoolregio Amsterdam heeft AM verzocht om meer contact met de regio te zoeken, waarbij o a het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien is gestart Richting het Gooi is In dit kader het thema 'Castles & Gardens af Amsterdam' bedacht, waarbij bezoekers aan Amsterdam worden verleid om naar de regio Gooi en Vechtstreek te gaan. In dat kader zou Weesp een onderdeel van dit thema kunnen worden. Ook het ontwikkelen van mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie, past binnen het programma Amsterdam bezoeken, Holland zien. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door aansluiting te vinden op de knooppunten van het Sloepennetwerk. Vanaf de Vecht is dit al mogelijk. Vanuit Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost is dit echter niet mogelijk omdat dan het Amsterdam Rijnkanaal moet worden gekruist.