Voorzieningenniveau

Kernwaarde & Opgave: Het huidige voorzieningenniveau blijft behouden

Voorzieningen, zoals winkels, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, sportverenigingen, sport voorzieningen zoals het zwembad en sporthallen en cultuurvoorzieningen zoals het theater City of Wesopa en het Museum Weesp zijn belangrijk voor de inwoners.

Uit de Gemeente Weesp toekomstgesprekken bleek dat inwoners het gevoel hebben dat er de afgelopen jaren veel voorzieningen zijn verdwenen. Daarom willen we dat het voorzieningenniveau minimaal op het huidige niveau gehandhaafd wordt. Daarnaast is de openbare ruimte, de directe leefomgeving van inwoners, erg belangrijk.

In Weesp wordt gewerkt met kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte. Het behoud van deze kwaliteitsniveaus en de huidige voorzieningen is in deze tijd van schaalvergroting een belangrijke uitdaging. Ook in de toekomst is van groot belang dat het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de leefomgeving op een adequaat niveau blijft voor de leefbaarheid in Weesp.

Opgaven

  • Het huidige voorzieningenniveau in standhouden.
  • Investeren in het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op het huidige niveau te behouden.

Antwoord Gooise Meren

Voorzieningen zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, sportverenigingen, sportvoorzieningen en cultuurvoorzieningen zijn belangrijk voor de inwoners van Weesp. Dit raakt in onze ogen ook de kern van onze gemeente. Voorzieningen dragen eraan bij dat mensen op een prettige manier kunnen samenleven en meedoen. De voorzieningen versterken de kwaliteit van de samenleving als geheel en dragen bij aan de kwaliteit van leven van mensen individueel. We hebben in de afgelopen jaren een gevarieerd aanbod van voorzieningen opgebouwd. En de komende jaren wordt nog fors hierin geïnvesteerd. De grootschalige woningbouw (Krijgsman) in de gemeente vraagt om een infrastructuur die daarbij past en dus om investeringen op het vlak van onderwijs, sport en ontmoeting. Daarnaast speelt de buitenruimte in Gooise Meren een hoofdrol in het sociale en economische succes van onze gemeente. Want goede openbare ruimte stimuleert mensen om elkaar te ontmoeten, er te spelen, te sporten en er geld te verdienen. Onze vier kernen Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum dragen daar ieder op een unieke manier aan bij.

De openbare ruimte is van ons allemaal. Het spreekt dus voor zich dat de gemeente een nieuw op te stellen visie voor de openbare ruimte maakt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden: waterschap en provincie. Gooise Meren is er voor de burgers, die samen met ons vorm willen geven aan de nieuwe gemeente. Dat samen met de burgers is een rode draad. In Gooise Meren zijn we voor de openbare ruimte gestart met het invoeren van een integrale vorm van management voor alle beheer en onderhoud in Gooise Meren. Het is een systematiek om het beste te halen uit ons openbaar bezit, gemeten over de hele levensduur, kijkend naar alle belangen, risico's en kosten.

De gemeente Gooise Meren kent een geweldig voorzieningenniveau. Niet alleen de ligging in het groen, maar ook onderwijs, sport en culturele voorzieningen zijn uitstekend. Ook inwoners van Weesp profiteren daar nu al van als het gaat om onderwijs, theaterbezoek etc. De gemeente wil het hoge voorzieningenniveau minimaal behouden, deze voorzieningen dragen eraan bij dat inwoners veilig en gezond kunnen leven, op kunnen groeien, talenten kunnen ontwikkeling en optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving.

Conclusie

De opgaven van Gooise Meren en Weesp passen goed bij elkaar. De gemeenten kunnen elkaar op dit punt versterken. Een fusie tussen de twee gemeenten beschouwen wij als een positieve impuls om te blijven investeren in hoogwaardige voorzieningen.

Antwoord Amsterdam

Reactie

Amsterdam werkt gebiedsgericht. De gemeente Amsterdam is in 2014 gestart met zogenoemde gebiedsagenda’s. De stadsdelen hebben bij de opstelling een belangrijke rol als schakel tussen maatwerk en algemeen beleid. De zeven stadsdelen zijn nader onderverdeeld in kleinere gebieden, 22 in totaal. Van elk gebied wordt een gebiedsanalyse opgesteld, die vervolgens wordt vertaald in een gebiedsagenda. Een gebiedsagenda bevat een overzicht van de prioriteiten in het betreffende deelgebied. Ontwikkelingen, opgaven en kansen van een gebied worden met alle betrokken partijen vertaald naar te behalen doelen, resultaten, prestaties. Het bestuur van de stad en de gemeentelijke organisatie tekenen samen met corporaties, actieve bewoners, zorginstellingen en andere partijen voor hun inzet en ambitie in de agenda. De gebiedsagenda wordt één keer per vier jaar gemaakt. Hierbij is ook oog voor het budget. Voor vier jaar worden de investeringen/budgetten vastgesteld, daarbinnen is ruimte om zelf keuzes te maken De uitvoering van de gebiedsagenda’s wordt vastgelegd in jaarlijkse gebiedsplannen en maakt onderdeel uit van de gemeentelijke planning & control cyclus. De nadruk in het gebiedsgericht werken ligt op sturing op de uitvoering van beleid. Mocht Weesp onderdeel van de gemeente Amsterdam worden, dan ligt het voor de hand om Weesp als 23e gebied aan te wijzen en voor Weesp een eigen gebiedsteam te formeren, dat de genoemde taken op zich neemt in zeer nauwe samenspraak met bewoners, bijvoorbeeld via een in te stellen Stadsraad van Weesp als platform (naar analogie met de Centrale Dorpenraad in Amsterdam-Noord en de Dorpsraad Driemond).

Wat de overgang van Weesp naar Amsterdam zou kunnen betekenen voor concrete voorzieningen, kan worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld sport. Weesp beschikt over een aantal mooie binnen- en buitensportvoorzieningen, die goed gebruikt worden. Op beperkte schaal vindt er op dit moment al uitwisseling plaats tussen de accommodaties van Amsterdam en Weesp. Het Amsterdams sportbeleid staat voor een toegankelijk, aantrekkelijk en duurzaam aanbod van sportieve ruimte en (top)sportaccommodaties, die bijdragen aan de kwaliteit van de stad, wijken en buurten. Daarnaast is een veilig en inclusief sportklimaat een speerpunt, passend bij zowel Amsterdam als Weesp. Er liggen grote kansen voor een (verdere) intensivering en versterking van de samenwerking tussen Weesp en Amsterdam, niet in de laatste plaats tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op sportgebied in Amsterdam Zuidoost. Rekening houdend met de efficiënte Amsterdamse beheerorganisatie van sporthallen, sportparken en zwembaden, zou het benutten van schaalgrootte van Amsterdam - met behoud van de huidige sportinfrastructuur in Weesp - voor beide voordelen kunnen opleveren. Het behoud van ‘sport om de hoek’, laagdrempelig en toegankelijk past zeker ook in de beleidsvisie van Amsterdam. De verbinding zou gecompleteerd kunnen worden met een versterking van prettige, veilige en zo mogelijk recreatieve routes tussen de gebieden.

Amsterdam onderkent net als Weesp het belang van goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Beide gemeenten werken met kwaliteitsniveau’s, de zogenoemde CROW-normen. In Weesp zijn het centrum, winkelcentrum en een aantal vooraf benoemde gebieden op een hoger niveau ingedeeld. Voor deze gebieden wordt voor een aantal onderdelen niveau A en B aangehouden. Voor de meeste woonwijken wordt afwisselend gewerkt met niveau B en C.

Amsterdam heeft voor de openbare ruimte in juni jl. het beleidskader IAmsterdam Heel en Schoon vastgesteld. Het doel in Amsterdam is om eind 2017 de openbare ruimte op niveau verzorgd (CROW-niveau B) schoon te maken en het streven is om in 2025 ook alle wegen, pleinen, groenvoorzieningen en andere assets op niveau verzorgd te onderhouden. Hiervoor implementeert de gemeente asset management en maakt ze gebruik van uniforme inspectie- en monitoringgegevens op basis van CROW.

Binnen het kader 1Amsterdam Heel en Schoon is ruimte voor lokaal maatwerk, particulier initiatief en medebeheer. Dit gebeurt onder meer via het gebiedsgericht werken (zie hiervoor), waarmee recht wordt gedaan aan de lokale verschillen en behoeften in de uiteenlopende delen van de gemeente.