Veiligheidsniveau

Kernwaarde & opgave: Veiligheidsniveau blijft behouden

Veel inwoners van Weesp maken zich zorgen over een toenemende criminaliteit mocht Weesp de samenwerking kiezen met de gemeente Amsterdam. Een veilige woonomgeving is van groot belang voor onze inwoners. Het huidige veiligheidsniveau willen we dan ook graag behouden. Aanwezigheid van politie in Weesp zien we het liefst uitgebreid worden.

Opgaven:

  • Het huidige veiligheidsniveau blijft behouden.

Antwoord Gooise Meren

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een goed en prettig leefklimaat. Veiligheid heeft zowel een objectieve als een subjectieve component. We streven daarom zowel naar verlaging van de criminaliteit als naar verhoging van het veiligheidsgevoel. Uit de Veiligheidsmonitor 2015 bleek overigens dat inwoners van Naarden en Bussum behoorlijk tevreden zijn over de veiligheid in hun buurt. In Bussum geven de inwoners hiervoor het rapportcijfer 7.3, in Naarden 7.5. Ter vergelijking: het rapportcijfer voor Midden-Nederland is 7.2. (Muiden / Muiderberg heeft in 2015 niet deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor). Er is ook een daling in Gooise Meren te zien van bedrijfscriminaliteit, (bedrijfsinbraak, winkeldiefstal en zakkenrollerij). Uit de Veiligheidsmonitor blijkt wel dat inwoners overlast ondervinden van het verkeer (te hard rijden, parkeeroverlast) en rondhangendejongeren.

In het Integraal Veiligheidsplan zijn de volgende prioriteiten vastgelegd:

  • (Dreigende) radicalisering en polarisatie (spanningen tussen groepen) vragen om bijzondere aandacht en alertheid. We onderhouden hiervoor het contact met maatschappelijke organisaties. Deze contacten benutten we om signalen van radicalisering vroegtijdig te herkennen en te duiden.
  • Veel gemeenten hebben te maken met vormen van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. Het gaat om fenomenen als drugsgerelateerde criminaliteit, witwaspraktijken, mensenhandel. Een speerpunt in de regionale veiligheidsstrategie (thema Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit), is het zicht op lokale ondermijning te vergroten. We zijn ditjaar gestart met het opmaken van een ‘ondermijningsbeeld'. Het doel is het vergroten van de bewustwording en het detecteren van signalen van criminele investeringen en activiteiten, waaronder verwevenheid met de bovenwereld.
  • De meldingen vanjeugdoverlast nemen toe, van 410 in 2015 naar 472 in 2016. Deze overlast kan een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van wonen en leven in onze woonkernen. We kiezen nadrukkelijk voor een combinatie van participatie en perspectief bieden, preventie en repressie. Reguliere preventie wordt uitgeoefend door onder meer de gemeente, het jongerenwerk met jongerencoaches (Versa Welzijn) en (wijk)agenten. STAD (Stichting Talent and Dreams) ondersteuntjongeren in Gooise Meren bij het realiseren van hun dromen. We investeren in participatie. Bij de aanpak van jeugdoverlast wordt wijkgericht gewerkt.

Conclusie

Gooise Meren en Weesp streven beide naar verhoging van het veiligheidsniveau.

Antwoord Amsterdam

Reactie

Amsterdam deelt met Weesp vanzelfsprekend de ambitie om de veiligheid voor de gemeenschap voortdurend te verbeteren.

In het veiligheidsdomeln en de uitvoering van het veiligheidsbeleid van een gemeente zijn de politie, OM, en brandweer de belangrijkste partners. De eigenstandige wettelijke positie en rol van de Burgemeester en de verankering van zijn wettelijke bevoegdheden en verantwoordlijkheden is gebaseerd op de Politiewet en de Wet op de Veiligheidsregio's. Voor de uitvoering van gemeentelijk veilighe dsbeleid is congruentie van gemeente en politie/ve ligheidsregio bijkans voorwaardelijk.

De gemeente Amsterdam is onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De Gemeente Weesp maakt op dit moment onderdeel uit van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (net als de gemeente Gooise Meren) en de politie-eenheid Midden Nederland (district Gooi- en Vechtstreek, basisteam GOOI Vecht Noord) Indien Weesp fuseert met de gemeente Amsterdam worden automatisch de grenzen aangepast. Voor uitvoering van het veiligheidsbeleid is daarmee de eindsituatie, een bestuurlijke fusie, bijna voorwaardelijk.

De mogelijke tussenfase, een ambtelijke fusie, is op het gebied van veiligheid lastiger te organisereren. Ondersteuning en advisering vanuit één ambtelijke organisatie van twee burgemeesters (plus driehoek, vijfhoek) in twee verschillende regio's zijn al snel heel complexe opgaven. Dit geldt des te meer in crisisachtige situaties Veiligheidsbeleid is ingebed en verbonden met regionale bestuurlijke en ambtelijke structuren, die niet makkelijk overdraagbaar zijn. Daarbij moet ook worden gedacht aan toegang tot persoonsinformatie bij gemeentelijke diensten en externe instanties en de achterliggende convenanten die daarbij van toepassing zijn; maar ook bijvoorbeeld verschillen in bevoegdheden van gemeentelijke handhavers.

Een tijdelijke mogelijkheid is uiteraard dat er een kleine staf ter ondersteuning van de burgemeestersbevoegdheden geheel achterblijft in Weesp. Het veiligheidsbeleid van Weesp blijft in het verlengde daarvan dan strikt gescheiden van het Amsterdamse beleid. Daarmee blijven echter de synergievoordelen van de gezamenlijke ambtelijke organisatie in leder geval op veiligheidsgebied beperkt.

Voor behoud en verbeterinq van het veiliqheidsniveau in Weesp is uiteraard de beschikbare capaciteit van de politiek ten behoeve van Weesp van belang. Weesp maakt onderdeel uit van het district Gooi- en Vechtstreek, basisteam Gooi Vecht Noord (ingerichte sterkte van het basisteam is 151 fte). In dit basisteam vallen ook de gemeenten Gooise Meren en de gemeente Huizen. In Weesp is een klein politie steunpunt gevestigd. Hoewel er niet direct plannen zijn om dit te wijzigen, is het bestaande kleine steunpunt op een A-locatle In het oude centrum gevestigd. In Weesp werken 5 wijkagenten.

In algemene zin is de politiecapaciteit vastgesteld door de Minister van V&J per regio. Binnen een regio is de sterkte vastgesteld door de gezamenlijke burgemeesters in de regio. Hoe de herverdeling over de twee regio's na de fusie plaatsvindt, wordt bepaald door de Nationale Politie. Aannemelijk is dat de huidige sterkte wordt toegevoegd aan de Eenheid Amsterdam. Zo nodig zal Amsterdam zich daar uiteraard ook sterk voor maken. Ook de Brandweer is op dit moment onderdeel van twee verschillende veiligheidsregio's. Er al nader moeten worden uitgezocht wat dit betekent het dekkingsplan als er wordt gefuseerd.