Afstand burger & bestuur

Kernwaarde & opgave: Afstand tussen burger en bestuur blijft zo kort mogelijk, ruimte voor eigen initiatief

Veel Weespers zijn bang dat verregaande samenwerking hoe dan ook negatieve gevolgen heeft voor de afstand tussen burger en bestuur. In de toekomstgesprekken werd aangeven dat inwoners bang zijn dat hun vertegenwoordiging 'homeopathisch verdunt' bij een samenwerking met een andere gemeente. Weespers hebben over het algemeen korte lijnen met hun ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Die laagdrempelige overlegstructuur mag niet verloren gaan. Er wordt gevreesd dat alle beslissingen over Weesp straks gemaakt worden door mensen die Weesp niet kennen en niet weten wat er speelt. Het is belangrijk dat Weespers een stem houden over de beslissingen over Weesp.

Ook participatie is voor onze inwoners erg belangrijk. Uit het recente bestuurskrachtonderzoek bleek dat er voor de gemeente veel ruimte voor verbetering is. Landelijke ontwikkelingen laten zien dat inwoners en ondernemers steeds meer zelf initiatieven ontplooien om bijvoorbeeld hun eigen leefomgeving te verbeteren of te zorgen voor mensen die hulp nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat dergelijke initiatieven gestimuleerd worden. Hiervoor is oprechte betrokkenheid van de gemeente nodig. De gemeente kan niet alles zelf doen maar kan wel zorgen voor de goede omstandigheden. Korte lijnen tussen burger en bestuur zijn daarvoor van levensbelang. Het kan niet zo zijn dat goede initiatieven stranden in de ambtelijke en bestuurlijke molen.

Opgaven

  • Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Weesp blijven betrokken en houden invloed bij beslissingen die Weesp aangaan.
  • Eigen initiatief van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties wordt gestimuleerd.

Antwoord Gooise Meren

Het uitgangspunt in Gooise Meren is een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. We willen “dicht bij” de samenleving staan. Dat betekent: veel luisteren, de inbreng serieus nemen, enthousiasmeren en elkaar vertrouwen. De samenwerking komt krijgt onder meer op de volgende manieren vorm:

  1. Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties betrekken wij vroegtijdig bij projecten en beleid. We besteden continu aandacht aan communicatie en participatie. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de Visie Burgerparticigatie en het Programma Doe-democratie. Bij de afronding van projecten vinden standaard evaluaties plaats, om de wijze van betrekken van de samenleving te verbeteren.
  2. Via onze lnitiatieventafel (een gesprekstafel van ambtenaren en inwoners) ondersteunen we mensen die een goed plan hebben en een zetje nodig hebben om dit plan verder te helpen. Ruim 150 initiatieven zijn al de revue gepasseerd. Bijvoorbeeld het initiatiefom kinderen te leren gezond te koken voor ouderen in de wijk. En zo hebben we ook het initiatief ‘troeptrimmen' ondersteund: trimmers gaan gezamenlijk op pad en combineren dat met het opruimen van zwerfvuil dat ze onderweg tegenkomen.
  3. Georganiseerde verbanden in de buurt, zoals wijk- en buurtplatforms vervullen een rol bij de verbinding tussen gemeente en samenleving. Het zijn goed georganiseerde bewoners die een klankbord zijn voor de gemeente, maar in hun wijk ook zelf actief zijn op het gebied van leefbaarheid. Wij voeren met regelmaat overleg om te weten wat er in wijken en buurten speelt.
  4. We hebben een burgerpanel met ruim 2000 betrokken inwoners die bereid zijn om met ons mee te denken over belangrijke kwesties. Zoals over de keuze voor het nieuwe gemeentewapen.

Opgemerkt kan worden dat de gemeente Gooise Meren een grote verscheidenheid kent.

Er is geen vast keurslijf voor de buurten. Een buurt is geen homogene doelgroep, maar een mix van mensen, verschillende waarden en leefstijlen. In Gooise Meren borduren we voort op de bestaande initiatieven en structuren en hebben we oog voor de lokale kleur en context. We spannen ons in om de goede contacten en samenwerking te behouden en te blijven ontwikkelen. Nieuwe initiatieven en platforms krijgen de ruimte, de gemeente faciliteert hierin pro actief (bijvoorbeeld via de initiatieventafel).

Conclusie

De opgaven van Weesp passen heel goed bij het beleid van Gooise Meren.

Antwoord Amsterdam

Weesp hecht aan de nabijheid van het bestuur voor de lokale gemeenschap. Hoewel een veel grotere gemeente, vindt ook Amsterdam die nabijheid van groot belang. Amsterdam heeft hier in het verleden vorm aan gegeven via het stadsdeelstelsel. Dit stelsel moest, mede als gevolg van gewijzigde wetgeving, in 2014 ingrijpend worden aangepast. Het voortgaande debat over de manier waarop de nabijheid van bestuur in alle delen van de stad vorm moet krijgen, heeft geleid tot nieuwe voorstellen van het huidige college, die deze zomer na instemming van de gemeenteraad voor inspraak aan de stad zijn voorgelegd. De bedoeling is om het vernieuwde stelsel in 2018 in te voeren.

De belangrijkste nieuwe elementen zijn:

  • Het college van B&W benoemt een dagelijks bestuur in elk van de zeven stadsdelen. Dit dagelijks bestuur bestaat uit drie personen die de bestuurscommissie van het stadsdeel vormen.
  • Er komenstadsdeelcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers uit de gebieden van een stadsdeel. De stadsdeelcommissie heeft goed contact met de bewoners in de gebieden. De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur van het stadsdeel over de toekomst, inrichting en vormgeving van hun stadsdeel en neemt de initiatieven vanuit de gebieden hierin mee. Het adviesvan de stadsdeelcommissle is zwaarwegend en het dagelijks bestuur moet het advies betrekken bij de besluitvorming. De Amsterdammer kiest als bewoner wie zijn gebied in de stadsdeelcommissie vertegenwoordigt. De Amsterdammer kan zich ook verkiesbaar stellen als vertegenwoordiger van zijn gebied. Daarvoor hoeft hij niet verbonden te zijn aan een politieke partij, maar wel wonen in een van de gebieden van zijn stadsdeel. Er komen minimaal vier en maximaal zes vertegenwoordigers per gebied in de stadsdeelcommssie. Dit is afhankelijk van het aantal bewoners van een gebied.
  • De bestuurscommissie krijgt, net als nu het geval is, taken en bevoegdheden gedelegeerd Meer dan nu zullen de nieuwe bestuurscommissie en het college van vanuit de visie van IAmsterdam als één bestuur samenwerken Het gebiedsgericht werken wordt versterkt.

Voor Weesp zou dit bij overgang naar Amsterdam kunnen betekenen, aannemende dat Weesp daarmee het 23ste gebied wordt zoals eerder gesteld dat Weesp vier inwoners als gekozen vertegenwoordigers afvaardigt naar de stadsdeelcommissie (vermoedelijk van stadsdeel Zuidoost) en dat zij daar zwaarwegende adviezen uitbrengen aan het dagelijks bestuur. Denkbaar is bovendien dat Weesp een Stadsraad krijgt, naar analogie met de Centrale Dorpenraad in Amsterdam-Noord en de Dorpsraad Driemond. Dit is een figuur die Amsterdam desgewenst graag met Weesp zal verkennen en uitwerken. Daarnaast is ook gebiedsgericht werken een manier om de afstand tussen burger en bestuur te beperken. Bij gebiedsgericht werken gaat de gemeente op zoek naar meer samenwerking met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties Samen zoeken we antwoord op de vragen: Wat vinden we belangrijk in een gebied? Welke ideeën en initiatieven zijn er? Maar ook: welke regels staan nu nog in de weg? De gebiedsgerichte aanpak zorgt voor maatwerk.