Behoud en versterk open(rivier)landschap

Kernwaarde & opgave: Behoud en versterk open(rivier)landschap

Behalve het historisch karakter van de binnenstad wordt Weesp omringt door water en een open landschap. De Vecht is voor de kwaliteit en herkenbaarheidvan Weesp van groot belang. We willen ervoor zorgen dat de Vecht zoveel als mogelijk zichtbaar en bereikbaar is. Dat geldt ook voor toekomstige ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. De fraaie veenweide- en Vechtoevergebieden zijn één van de identiteitsdragers van Weesp en moet daarom gekoesterd worden. We willen dat dit landschap zoveel als mogelijk toegankelijk is voor de inwoners en bezoekers van Weesp bijvoorbeeld door het aanleggen van wandel- en fietsroutes en watersportvoorzieningen.

Voor de Aetsveldsepolder is het onze ambitie dat het open zicht op de polder gehandhaafd blijft. De ruimte tussen de huidige functies en bebouwing kan zich verder ontwikkelen mits deze ontwikkeling een bijdrage levert aan de bestaande toeristischrecreatieve of sportieve voorzieningen. We denken aan functies die het verzorgingsgebied van Weesp overstijgen zoals een golfbaan of saunacomplex. Kleinschalige toeristische overnachtingsmogelijkheden kunnen we ons daarbij voorstellen.

ln de Bloemendalerpolder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe wijk Weespersluis. Het is voor ons van groot belang dat de huidige afgesproken verhouding tussen bebouwing, water en groen in stand blijft. Goede verbinding van deze nieuwe wijk aan het oude Weesp heeft voor Weesp een hoge prioriteit.

Opgave

  • Het aanleggen van fiets- en wandelroutes en watersportvoorzieningen.
  • Open zicht op en in de Aetsveldsepolder handhaven.
  • De afgesproken verhouding tussen bebouwing, water en groen in de Bloemendalerpolder in standhouden

Antwoord Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren heeft vergelijkbare opgaven. Ons aanpak in Muiden is een goed voorbeeld van de wijze waarop we met landschappelijke opgaven omgaan. De omgeving van de Vesting verandert ingrijpend door grote infrastructurele projecten als de verlegging van de A1 en de realisatie van de nieuwe woonwijk De Krijgsman. Bij de inpassing in het landschap plaatsen we kwaliteit boven kwantiteit. We zorgen ervoor dat de natuurwaarde en de belevingswaarde van het gebied rond de Vesting op peil blijft en waar mogelijk wordt verbeterd. Het streven om de kwaliteit te verhogen betreft ook de Vesting zelf. Via het project 'Verder met de Vesting Muiden' worden de vestingwerken hersteld en worden er wandelroutes aangelegd. De Vesting wordt aantrekkelijker voor zowel de inwoners als de bezoekers. Gooise Meren voert samen met de provincie, het Waterschap en de Regio Gooi en Vechtstreek het project 'Naarden buiten de Vesting' uit. Dit project heeft tot doel om de natuurwaarde en de recreatieve waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden verder omhoog te brengen. In dit kader draagt de gemeente zeer binnenkort met behulp van provinciale subsidie de Naardense schootsvelden over aan het Goois Natuurreservaat.

Conclusie

Gooise Meren zet zich net als Weesp in voor het behoud en de versterking van de open landschappen. Het beleid van Gooise Meren sluit bij dit onderwerp naadloos aan bij dat van Weesp.

Antwoord Amsterdam

Reactie

Amsterdam hecht net als Weesp aan behoud en versterking van het open landschap en het verbeteren van de recreatieve verbindingen. Voortgaande verstedelijking zal niet ten koste mogen gaan van het openhouden van het landschap.

Amsterdam en Weesp grenzen al ruim 50 jaar aan elkaar. De samenwerking tussen beide gemeenten is vorig jaar geïntensiveerd door het programma Diemerscheg en de vergrote opgave rond het Diemerbos. Met de provincie Noord-Holland, Groengebied Amstelland en Rijkswaterstaat trekken we hier samen op om recreatieve en ecologische voorzieningen met elkaar te verbinden.

Het groen in dit deel van de regio is sterk versnipperd. Belangrijke Amsterdamse en Diemense groengebieden liggen vlak bij Weesp: de Gaasperplas en Gaasperzoom, het Diemerbos en de Gemeenschapspolder. In de provincie Utrecht, maar net zo dichtbij ligt het Gein, het beste bewaarde geheim van de regio. Weesp kijkt voor haar groengebieden naar haar eigen grondgebied en ziet de Vecht en Aetsveldse Polder. De Vecht is een groengebied van hoge landschappelijke kwaliteit.

Het recreatieve verband tussen deze groene deelgebieden in onze regio is zwak, vooral vanwege de doorsnijding door het Amsterdam-Rijnkanaal. Er zijn slechts twee langzaam verkeer- verbindingen. De brug langs de provinciale weg is van een kwaliteit die niet meer past in de 21e eeuw. Het fietspad is eenzijdig en er is heel veel autoverkeer. De tweede verbinding ligt langs de spoorbrug maar verbindt alleen een nog slecht gebruikt deel van het groengebied Diemerbos. Het recreatieve gebruik in het gebied nabij Utrecht is veel intensiever dan nabij Weesp- Amsterdam. Hier lijken verbeteringen voor het oprapen te liggen.

Ook voor waterrecreatie zijn de verbindingen niet best. De Gaasp tussen Driemond en Diemen zet zich op fraaie wijze voort in Weesp in de vorm van het Smal Weesp. Maar het Amsterdam- Rijnkanaal is nauwelijks oversteekbaar voor de recreatievaart. In de route buitenom via het IJmeer, Muiden en de Vecht is het obstakel van de brug in de A1 weliswaar geslecht, maar vormt de spoorbrug in Weesp een steeds grotere barrière. Voor schepen met een mast is de verbinding Amsterdam Weesp heel moeilijk.

Het station van Weesp heeft een bijzonder goede verbinding met de centrale, zuidelijke en oostelijke delen van Amsterdam en ligt erg gunstig ten opzichte van Vecht en het Naardermeer. Het concept van groene infrahubs uit de agenda van de Metropoolregio lijkt hier kansrijk. Duidelijk is dat Weesp en Amsterdam veel te winnen hebben bij een intensieve samenwerking, juist op het gebied van de recreatieve verbindingen. Verbindingen kunnen snel verbeteren zoals we hebben ervaren in de samenwerking met Zaanstad, waar nu eindelijk de lastige barrière van het Coenplein is geslecht.

(Voor het probleem van de spoorbrug zie ook hieronder, onder punt 5).