Toegankelijkheid woningmarkt

Toegankelijkheid woningmarkt

Laagdrempelige toegang tot huisvesting is een belangrijk aandachtspunt. Met name voor jongeren, zo werd geconstateerd in de toekomstgesprekken, is het op dit moment moeilijk om passende huisvesting te vinden in Weesp. Het is voor ons van groot belang dat er voldoende woonruimte is voor alle doelgroepen. Wij vinden dat de wachttijden voor een huurwoning voor inwoners van Weesp niet verder op mogen lopen. Daarom zetten we in op het versterken van de betaalbare huurvoorraad. De gemeenteraad heeft bij de woonvisie 2016 de ambitie uitgesproken om de sociale woningvoorraad (huur en koop) met 400 huizen te vergroten. Een goede toegang daartoe van de Weesper inwoners is erg belangrijk. We willen dat Weespers voorrang krijgen voor huizen in Weesp. Ook willen we dat initiatieven voor nieuwe woonvormenworden getaciliteerd. Harmonisering van woonruimtetoewijzingsregels bij huurwoningen (doelgroepen/sociaal/midden)en toewijzing bij koopprojecten, mogen door een kwantitatieve oververtegenwoordiging uit de nieuwe gemeente niet leiden tot ontwrichting van sociale verbanden en kansen voor inwoners van de stad Weesp.

Opgaven:

  • Voldoende betaalbare woonruimte voor alle doelgroepen en goede toegang en voorrang daartoe voor Weesper inwoners;
  • Vergroten van de woningvoorraad met 400 sociale huur- en koopwoningen;
  • Initiatieven voor nieuwe woonvormen faciliteren.

Antwoord Gooise Meren

Net als de andere regiogemeenten baseren Weesp en Gooise Meren hun lokale woonbeleid op de afspraken die de gemeenten hebben vastgelegd in de Regionale Woonvisie. Als we ook in de toekomst sociaal en economisch succesvol willen zijn, dan zijn een evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstelling belangrijke randvoorwaarden. Daarom zetten we ons in voor de beschikbaarheid van passende en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudenstypen. Met name de lage- en middeninkomens hebben hier soms extra hulp bij nodig en die wordt dan ook geboden. Bijvoorbeeld door de inzet van de starterslening. We streven naar voldoende woningen én een goede balans tussen alle segmenten (woonmilieus) van de woningvoorraad. Dat stimuleert ook dat mensen binnen de gemeente kunnen verhuizen en zo ruimte vrijmaken voor bijvoorbeeld starters. De algemene trend dat mensen langer zelfstandig blijven wonen, geldt ook voor verschillende categorieën kwetsbare inwoners. Het vinden van geschikte huisvesting voor deze mensen vraagt om maatwerk. Daartoe inventariseren we het aanbod en de behoefte aan plekken voor begeleid zelfstandig wonen. Er valt veel milieuwinst te halen op het gebied van verduurzaming van bestaande woningen. We zorgen ervoor dat toekomstige nieuwbouwwijken gasloos ontwikkeld kunnen worden.

Conclusie

De opgaven die Weesp zichzelf heeft gesteld, sluiten goed aan bij onze speerpunten. Alleen het voorrang geven aan Weesper inwoners is daarin een lastige. We kennen in onze regio een regionale Huisvestingsverordening en één regionaal systeem voor woonruimteverdeling. Het toewijzen van woningen aan eigen inwoners kan alleen bij de eerste toewijzing na oplevering van nieuwe sociale huurwoningen. De Huisvestingswet en de regionale Huisvestingsverordening bieden wel mogelijkheden om bepaalde groepen voorrang te verlenen (o.a. mensen met sociaal economische binding), urgentie (o.a. mantelzorgers en vergunninghouders) of loting (jongeren).

Antwoord Amsterdam

Reactie

De ambitie gericht op een laagdrempelige toegang tot betaalbare huisvesting is herkenbaar voor de gemeente Amsterdam. Amsterdam zet in op het realiseren van voldoende betaalbare nieuwbouw, zowel in het sociale huursegment als het middeldure huursegment. Hiervoor is een speciaal actieprogramma ingesteld. Hierin wordt ingezet op het realiseren van meer woningen in het middensegment huur, maar ook op maatregelen om te zorgen dat de huren ook voor langere tijd in dit middensegment blijven en dat deze woningen beschikbaar komen voor mensen met een middeninkomen. Met deze nieuwe werkwijze wordt op dit moment ervaring opgedaan en expertise opgebouwd. Graag delen we deze expertise en bouwen we die gezamenlijk verder uit.

De toewijzing van sociale huurwoningen in Amsterdam is geregeld via WoningNet Stadsregio Amsterdam. Weesp heeft afspraken met de regio Gooi en Vechtstreek over toewijzing van sociale huurwoningen. Bij een ambtelijke fusie ligt het voor de hand deze afspraken in stand te houden. Bij een bestuurlijke fusie zou een overgang naar WoningNet Stadsregio Amsterdam gemaakt moeten worden. Op dit moment worden woningen in Amsterdam toegewezen op basis van inschrijfduur. Komend najaar onderzoeken we met de regio wat de mogelijkheden zijn om de toewijzing meer vanuit het uitgangspunt passend wonen en “wie heeft de woning het hardst nodig” te organiseren. Juist ook vanuit het oogpunt van schaarste op de sociale huurwoningmarkt. Bij een fusie vinden wij het belangrijk dat een overgangsperiode in acht wordt genomen, vooral om de woningzoekenden goed en tijdig te kunnen informeren over de wijzigingen in het zoekgebied en regelgeving ten aanzien van de huisvestingsvergunning. Ook willen we in goed overleg zorgen voor een goede overgangsregeling voor woningzoekenden uit Weesp, zodat zij met hun opgebouwde rechten ook in deze regio in aanmerking komen voor een woning.

Weesp vraagt extra aandacht voor de positie van jongeren bij het vinden van passende huisvesting. Om meer aanbod voor jongeren te creëren werkt Amsterdam bij toewijzing van sociale huurwoningen al langere tijd met het 5-jarencontract. Jongeren zijn vaak tijdelijk op een sociale huurwoning aangewezen, omdat zij nog aan het begin van hun carrière staan en het inkomen vaak nog groeit. Bij het huren van een woning met een 5-jaren contract loopt de inschrijftijd op WoningNet door. Als de jongere na de 5 jaar alsnog op een sociale huurwoning aangewezen is, kan op basis van de opgebouwde inschrijfduur verder gezocht worden. Door deze werkwijze ontstaat er een dynamische ‘pool’ van jongerenwoningen, waardoor de slaagkansen van jongeren groter zijn. Voor jongeren uit Weesp ontstaan bij toetreding tot woningnet Stadsregio Amsterdam ook mogelijkheden om te zoeken en te reageren op deze woningen.

Op dit moment wordt in de Metropoolregio Amsterdam hard gewerkt aan het realiseren van voldoende woningbouw om tegemoet te komen aan de stijgende vraag. Ook hier biedt verdergaande samenwerking kansen, bijvoorbeeld bij het aantrekken van beleggers en investeerders in de woningmarkt. Graag verkennen we de mogelijkheden om de verschillende kwaliteiten en kennis van onze gemeenten aan elkaar te verbinden en zo te werken aan een goed functionerende woningmarkt, met een evenwichtig en betaalbaar woningaanbod.