Duurzaamheid

Kernwaarde & opgave: Duurzaamheid: Weesp energieneutraal in 2030

De gemeente Weesp heeft in de Nota Duurzaam Weesp het principe van Cradle-to¬Cradle omarmd. Dit betekent dat de kernwaarden People, Planet en Profit de leidraad vormen voor de gemeentelijke visie en beleid ten aanzien van duurzaamheid. De gemeente Weesp heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we rekening houden met klimaat maar daarnaast met luchtkwaliteit, uitputting van voorraden, stijging van woonlasten, economische kansen en afhankelijkheid van instabiele regio's. Wij zien voor onszelf vooral in een faciliterende, communicerende en verbindende rol daar waar kansrijke initiatieven ontstaan vanuit de samenleving. De landelijke doelstellingen uit het energieakkoord zijn leidend naast de regionale projecten die zijn gestart.

Opgaven

Weesp is energieneutraal in 2030

Antwoord Gooise Meren

Ook Gooise Meren wil in 2030 energieneutraal zijn. We werken samen met inwoners, ondernemers en instellingen aan een klimaatbestendig Gooise Meren. Een mooi voorbeeld van die samenwerking is het project Samen Sneller Duurzaam, een initiatief van een aantal inwoners, ondernemers en de gemeente om de krachten te bundelen. In co-creatie met de samenleving is medio dit jaar tijdens twee werkateliers een actieprogramma voor duurzaamheid opgesteld. Concrete doelen van ons beleid zijn onder meer: de realisatie van gasloze nieuwbouwwijken (Crailo), minder verstening, meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. Ook onze eigen organisatie lichten we door op duurzaamheid. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verduurzamen van ons eigen vastgoed en om circulair inkopen.

Daarnaast zetten we ons in voor de ontwikkeling van een regionale strategie voor de energietransitie. Ook wordt gewerkt aan een regionale visie voor de circulaire economie. Verder heeft Gooise Meren een revolving fund opgericht om het treffen van duurzaamheidsmaatregelen te kunnen faciliteren in financiële zin.

Conclusie

Op het vlak van duurzaamheid kunnen Gooise Meren en Weesp elkaar goed vinden.

Antwoord Amsterdam

Reactie

De ambities van Amsterdam en Weesp op het gebied van duurzaamheid zijn vergelijkbaar, al zijn ze niet helemaal op dezelfde manier verwoord.

Weesp heeft de ambitie om in het jaar 2030 energieneutraal te zijn. De gemeenteraad heeft dit bij het vaststellen van het Kernwaardendocument uitdrukkelijk vastgesteld. Amsterdam heeft in 2010 de ambitie vastgesteld om in 2025 een reductie van 40% CO2 t.o.v. 1990 te bereiken in en in 2040 75% CO2-reductie te realiseren. Het onderliggende doel, de transitie naar een fossielvrije stad, zal voor Weesp en Amsterdam hetzelfde zijn. De opgave in Amsterdam en in Weesp is dan ook min of meer dezelfde: een energietransitie van de bestaande stad, van zowel de historische kernen als van nieuwere gebieden. Daarnaast komt het erop aan de mobiliteit te vergroenen en bedrijven te motiveren om te investeren in duurzaamheid.

Amsterdam heeft de aanpak vastgelegd in de Agenda Duurzaamheid (2015). De vijf transitielijnen sluiten goed aan bij de ambitie van de gemeente Weesp.

Energiebesparing en het vergroten van het gebruik van duurzame energiebronnen: het verduurzamen van de woningvoorraad door aardgas als warmtebron te vervangen door duurzame energievormen als zon, wind en biomassa.

Gezonde en schone lucht: acties ter verbetering van de luchtkwaliteit

Brede samenwerking op gebied van de circulaire economie, zowel in de Metropoolregio Amsterdam als landelijk, en met bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Hier sluiten de ambities van Weesp om naar “cradle to cradle” te gaan, goed op aan.

Amsterdam werkt aan klimaatbestendigheid van de stad, onder andere in het programma Rainproof, met een breed palet van partners.

De eigen organisatie moet worden verduurzaamd. Uitwisseling van goede voorbeelden tussen Weesp en Amsterdam kan daarin een goede stap zijn.

Samenwerking met Weesp past goed in de Amsterdamse strategie om naast beleid te werken met projecten in uitvoering, hier kan Weesp wellicht een mooie voorlopersrol vervullen.