Gemeenschapzin

Kernwaarde & opgave: Gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel in Weesp wordt actief bevorderd

Gemeenschapszin is iets van de inwoners zelf. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het rijke verenigingsleven en de vele activiteiten die met name in de zomer plaatsvinden in het centrum. De gemeente Weesp stimuleert dit nu bijvoorbeeld met subsidies voor bijvoorbeeld sportverenigingen en culturele instellingen zoals de bibliotheekwerk, muziekgezelschappen, theater en het Museum Weesp. Ook werkt de gemeente aan een goed klimaat waarin de verenigingen en instellingen kunnen werken. Voor de toekomst is van groot belang dat de gemeenschapszin in Weesp behouden blijft en actief gestimuleerd wordt. Weesp kent ook een groot aantal evenementen, met name in de zomermaanden. Deze evenementen dragen bij aan het levendige karakter en de gemeenschapszin in Weesp. De gemeente heeft bij deze evenementen vaak een grote faciliterende rol. Het belangrijk dat het mogelijk blijft dat evenementen plaatsvinden en waar mogelijk ondersteund worden.

Opgaven

  • De gemeenschapszin wordt bevorderd door het verstrekken van subsidies en het scheppen van een goed klimaat voor sportverenigingen en culturele instellingen.
  • De gemeente blijft evenementen faciliteren.

Antwoord Gooise Meren

Net als Weesp verstrekt de gemeente Gooise Meren subsidies op divers gebied (zorg en welzijn, kunst, cultuur, toerisme, evenementen). Met het subsidiebeleid voor Gooise Meren ondersteunt de gemeente burgerinitiatieven, verenigingen of organisaties bij het ondernemen van activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Ditjaar stellen we een nieuw subsidiebeleidskader op voor 2018 en de jaren daarna. Met het nieuwe subsidiebeleidskader willen we een beweging maken naar meer ruimte voor inwonersinitiatieven. Hierbij betrekken we ontwikkelingen die zijn uitgezet op het gebied van participatie, input vanuit organisaties en de gekantelde werkwijze in het Sociaal domein (van aanbod- naar vraaggericht werken). We sluiten met het nieuwe subsidiebeleidskader aan op het Uitvoeringsprogramma Sociaal domein, het programma Doe-democratie, de wijkteams en ontwikkelingen en harmonisaties op het gebied van sport en cultuur. Gooise Meren hecht voorts aan het belang van goede evenementen omdat die bijdragen aan de levendigheid van een kern. Uiteraard altijd in balans met leefbaarheid.

Conclusie

De opgaven van Weesp en Gooise Meren sluiten goed bij elkaar aan. Het is daarnaast goed om te weten dat we ook hier de maatwerkaanpak per kern toepassen. De vier kernen (Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg) verschillen van elkaar. Ze hebben alle hun eigen identiteit en karakter. En dat moet behouden blijven! Zo kan het gebeuren dat Naarden voor haar Sinterklaasintocht meer subsidie ontvangt dan Bussum, aangezien de intocht van Naarden regionale aantrekkingskracht heeft, Gooise Meren op de kaart zet en complexer is qua organisatie.

Antwoord Amsterdam

Reactie

Amsterdam waardeert het initiatief en de sociale verbondenheid die in Weesp zo duidelijk aanwezig zijn en onderschrijft het belang van het bevorderen van deze gemeenschapszin. Het gebiedsgericht werkenmaakt het mogelijk om hier goed rekening mee te houden. In Amsterdam vinden zoals bekend veel evenementen plaats. Net als de gemeente Weesp biedt de gemeente Amsterdam daar graag gelegenheid toe. In verband met de toenemende druk op de stad is er recent wel meer aandacht voor het tegengaan van overlast. De burgemeester van Amsterdam heeft daartoe nieuwe uitgangspunten voor het evenementenbeleid vastgesteld, die vorig jaar door de gemeenteraad zijn aanvaard.

De basis van het nieuwe beleid is dat evenementen een duurzame verbinding moeten leggen met de stad en de bewoners, bijdragen aan de leefbaarheid en rekening houden met de woonomgeving. Daarnaast moeten ze de aantrekkelijkheid en positieve beleving van de stad bij bewoners en bezoekers bevorderen en Amsterdam positioneren als leefbare, creatieve, innovatieve en duurzame hoofdstad.

Voor parken, pleinen en grachten/water worden nieuwe of strengere locatieprofielen opgesteld, die kaders stellen voor het gebruik van deze locaties voor evenementen. De stadsdelen stellen de profielen op met inbreng van alle belanghebbenden, en bieden dit aan als advies aan de burgemeester. In parken mogen in beginsel per jaar maximaal drie grote, geluidsbelastende evenementen plaatsvinden. In locatieprofielen wordt nader uitgewerkt hoeveel evenementen er per locatie mogen plaatsvinden en hoeveel dagen ze mogen duren. Alle evenementen die gebruik maken van versterkt geluid moeten een geluidsplan opstellen om overmatige hinder voor de omgeving te voorkomen

Ook in het evenementenbeleid is dus veel ruimte voor lokaal maatwerk.