Infrastructuur

Kernwaarde & opgave: Infrastructuur: verkeer en vervoer, openbaar vervoer, vervoer verbeteren, bereikbaarheid

Weesp ligt op een knooppunt van belangrijke wegen en spoorwegen tussen Amsterdam, Almere en Hilversum. Het is belangrijk dat de huidige goede verbindingen via spoor en wegen worden behouden. Een groot project daarin is het spoorproject OV-SAAL. Het spoor bij Weesp wordt verbreed en het station misschien verplaatst. Een grote uitdaging voor Weesp. Voor ons is het belangrijk dat er een goede verbinding komt tussen de nieuwe wijk in de Bloemendalerpolder en de rest van Weesp. Dit geldt met name voor voetgangers en fietsers. Ook is het belangrijk dat de bredere spoorbaan goed wordt ingepast in de omgeving. Het nieuwe station wordt wat Weesp betreft van hoge kwaliteit. Voor de wijk Aetsveld is er sprake van een grote barrière met de rest van Weesp door de provinciale weg N236. Deze barrière willen we graag verkleinen. Op dit moment doen weonderzoek naar mobiliteit en parkeervoorzieningen binnen Weesp om deze te kunnen optimaliseren. Op dit moment zijn er wijken in Weesp zonder openbaar vervoer. Het openbaar vervoer in Weesp willen we dan ook graag verbeteren. We zouden graag zien dat bijvoorbeeld de wijk Aetsveld weer wordt aangedaan door een lijnbus. We willen graag inzetten op het bevorderen van openbaar vervoer in de hele regio. Ook zouden we graag zien dat er een nachtbus/nachttrein wordt gerealiseerd. In regionaal verband wordt gewerkt aan het MIRT-programma Bereikbaarheid Oostkant Amsterdam. Weesp heeft hierin een belangrijke rol omdat er in ons gebied een groot aantal bereikbaarheidsopgaven spelen. In samenhang met andere ruimtelijk-economische vraagstukken wordt hiervoor naar oplossingen gezocht.

Opgaven

  • Realiseren van een goede stedelijke inpassing van de maatregelen die genomen worden in het kader van OV-SAAL. Op de lange termijn blijft onze wens, in lijn met de stationsvisie, dat er een spoortunnel onder de Vecht doorgaat.
  • Realiseren van een uitstekende verbinding, waaronder een langzaam verkeerverbinding, tussen de nieuwe wijk in de Bloemendalerpolder met de rest van Weesp.
  • Verminderen barrièrewerking N236 door bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid en het verbeteren van de oversteekmogelijkheden.
  • Uitvoeren van acties die mogelijk voortkomen uit het mobiliteits- en parkeeronderzoek.
  • Optimaal openbaar vervoer in alle wijken van Weesp.
  • Realiseren van bereikbaarheidsopgaven vanuit de MIRT, Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Antwoord Gooise Meren

Gooise Meren is goed ontsloten via het spoor en de rijkswegen A1 en A6. Wel zijn er knelpunten. Een duurzaam ontwikkelde infrastructuur en goede bereikbaarheid zijn dan ook essentiële thema's voor onze gemeente. In dit verband noemen wij onze deelname aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA), het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor de verbetering van de doorstroming op de A1 en de verbetering van de spoorverbinding Schiphol — Amsterdam — Almere — Lelystad (OV SAAL).

In het kader van het MIRT onderzoek opteert Gooise Meren samen met andere gemeenten in de MRA voor een focus op het openbaar vervoer, om de bereikbaarheidsvraagstukken in goed evenwicht met economie en landschap te kunnen oplossen. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat er goede oplossingen komen voor de barrièrewerking die het spoor in Gooise Meren, Weesp en Hilversum met zich meebrengt. In het verlengde van ons streven naar een verdiept spoor in de kernen Bussum en Naarden ligt het voor de hand dat dit ook geldt voor de Weesper spoorovergang bij de Vecht. Onze inspanningen op dit terrein van infrastructuur beginnen hun vruchten af te werpen. Een mooi voorbeeld is het binnenhalen van 7,5 miljoen voor de aanpak van het spoor in Gooise Meren en Hilversum. De toekenning van het bedrag is vooral te danken aan het gezamenlijk optrekken binnen de regio. Met deze middelen (circa 3,5 miljoen voor Gooise Meren) kan de gemeente situaties rondom de spoorwegovergangen en stations veiliger en aantrekkelijker maken en aanpassen voor de hoogfrequente dienstregeling. Heel belangrijk voor onze inwoners. Een ander voorbeeld van onze inspanningen op het terrein van infrastructuur en bereikbaarheid is de buurtbus in Muiden. De gemeente vindt het belangrijk dat er goede verbindingen vanuit de kernen middels openbaar vervoer zijn. In het algemeen geldt dat de opgaven rondom infrastructuur stevig partnerschap en krachtige samenwerkingsverbanden vragen. Gooise Meren vertegenwoordigt de regio in het platform mobiliteit van de MRA en kan vanuit die hoedanigheid de belangen van de regiogemeenten dienen.

Conclusie

Op het vlak van vervoer en bereikbaarheid is er een sterke overlap tussen het beleid van Gooise Meren en het beleid van Weesp. Dit is overigens een onderwerp dat regionale en bovenregionale samenwerking vereist (Zie MRA).

Antwoord Amsterdam

Reactie:

Amsterdam is zich ervan bewust dat de investeringen in de infrastructuur ten behoeve van de regio lokaal tot stevige inpassingsproblemen leiden. De spoorverbinding Amsterdam - Weesp – Almere - Lelystad en de spoorverbinding Amsterdam – Weesp – Hilversum – Amersfoort zijn voor Amsterdam twee belangrijke spoorcorridors naar Noord- en Oost- Nederland. Beide corridors zijn zowel van belang voor het reizigersvervoer tussen Schiphol en Lelystad als het goederenvervoer tussen de haven van Amsterdam en Tata Steel in Velsen en het oosten van het land. Dit is ook de reden dat Amsterdam samen met de andere partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), maar ook met de gemeente Weesp zich maximaal inzet voor een verbetering van de treinverbinding tussen Schiphol en Lelystad (OV SAAL).

Zowel bij OV SAAL Korte Termijn (maatregelen bij de Zuidtak van Amsterdam en bij Almere, beide opgeleverd in 2016) en OV SAAL Middellange termijn (maatregelen Weesp, 2 extra sporen zodat een 8-sporig station ontstaat) is de insteek van Amsterdam vanaf 2006 steeds geweest te komen tot een goede bereikbaarheid per spoor in combinatie met een goede inpassing qua fysieke aansluiting met de omgeving, geluidsmaatregelen en externe veiligheid.

Voor OV SAAL MLT Weesp is conform het bestuurlijke besluit tussen het rijk, de MRA-partners en de gemeente Weesp uit 2013 door Amsterdam ingezet op maximale ondersteuning zowel technisch inhoudelijk als ambtelijke advisering om te komen tot een goed inpassing van de maatregelen en het behartigen van de belangen van Weesp. De belangen betreffen vooral behoud van de economisch belangrijke vaarverbinding over de Vecht, de fysieke inpassing van de spoorbaan en het station en de verbetering van de aansluiting van de nieuwe woningbouwlocatie Bloemendalerpolder met het centrum van Weesp.

Dit heeft op 31 mei 2016 geleid tot een bestuurlijk overleg met het Rijk waarbij in eerste instantie twee kansrijke varianten zijn geselecteerd voor verdere uitwerking. Daarna is nog door de MRA partijen in overleg met het Rijk een derde variant, namelijk de extra brug-variant toegevoegd. De verwachting is dat in de 2de helft van 2018 een voorkeursvariant kan worden bepaald. Besluitvorming volgt in 2021, waarna de realisatie in 2023 start. Medio 2027 dient de infrastructuur beschikbaar te zijn. Vanuit Amsterdamse belangen ondersteunen wij dit proces en hopen dat er snel duidelijkheid komt over deze noodzakelijk spooruitbreiding.

De wens van de gemeenteraad van Weesp om in de toekomst tot een spoortunnel onder de Vecht te komen, is een wens die al eerder in beeld is geweest als mogelijk oplossingsrichting voor OV SAAL MLT, maar die toen (2012) door de minister van Infrastructuur en Milieu buiten de kaders van scope, tijd en het beschikbare budget is geplaatst. Ondanks dit besluit is een idee voor het open houden van een tunnel zeker voor de lange termijn interessant omdat uit de recent opgeleverde Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat vanaf 2030 opnieuw problemen ontstaan op het spoor rond Amsterdam, waaronder ook op de spoorlijn naar Weesp en het Gooi.

Vanuit Amsterdams perspectief is behouden van ruimte voor verdere spooruitbreiding richting Flevoland en het Gooi van groot belang, maar ook de woonopgave en het behouden van een goed leefmilieu in Weesp zijn belangen die Amsterdam ondersteunt. Door eventueel toepassing van een tunnel kunnen de verschillende belangen optimaal worden gecombineerd. Omdat een tunnel pas op langere termijn kan gaan spelen is het van belang hiervoor nu al een tracé te reserveren.

Amsterdam heeft een decennialange ervaring met het treffen van planologische reserveringen in Structuurplannen en Structuurvisies voor infrastructuur, waaronder uitbreidingen van spoorlijnen. Ons advies is daarom ook het idee van de tunnel onder te brengen in een planologische reservering waarbij een zone fysiek wordt vrijgehouden voor een toekomst tunneltracé en spoortracé tussen Amsterdam Rijnkanaal en de Keverdijkspolder (ten oosten van de spoorbruggen over de Vecht). Vanuit Amsterdam zijn wij graag bereid samen met Weesp de begrenzing van deze reservering te bepalen.

De N236 is een provinciale weg die de gemeente Weesp doorsnijdt en daarom diverse nadelen met zich meebrengt. Deze opgave vraagt om een zorgvuldig proces met betrokkenen waarbij de mogelijkheden om barrièrewerking en andere nadelen (ruimtebeslag, geluid) te verminderen worden onderzocht. Amsterdam is graag bereid dit ook bij de wegbeheerder, de provincie Noord- Holland, aan de orde te stellen.

De verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in Weesp berust op dit moment bij de provincie Noord-Holland. Bij een fusie van Weesp met Amsterdam gaat deze verantwoordelijkheid over naar de Vervoerregio Amsterdam, waarin Amsterdam meebestuurt. Over het effect van de overgang voor Weesp valt op dit moment nog niet veel te zeggen. Dat is afhankelijk van de concessies die de Vervoerregio zal uitgeven en de daarvoor beschikbare middelen uit de brede doeluitkering van het Rijk. Ook het provinciale beleid blijft van belang, gezien het feit dat Weesp ook dan op de grenzen van verschillende concessiegebieden zal liggen. Uiteraard is de zorg voor een goede ontsluiting van Weesp in die situatie ook een directe zorg van het bestuur van Amsterdam.