Behoud en versterk de historische waarde van Weesp

Kernwaarde & opgave: Behoud en versterk de historische waarde van Weesp

Weesp is een vestingstad met veel geschiedenis. De oude binnenstad is met vele monumenten zoals het stadhuis en de bastions van grote historische waarde en behoren tot het cultureel erfgoed. Ook buiten de binnenstad zijn mooie gebouwen zoals de molens en boerderijen te vinden. Het aantrekkelijk maken van het culturele erfgoed voor bezoekers zonder daarmee afbreuk te doen aan het historische karakter en de leefbaarheid voor inwoners versterkt deze waarde. ln combinatie met het groene buitengebied en de Vecht draagt dit bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied als recreatiegebied. De gemeenschap hecht er veel belang aan dat er ook in de toekomst blijvend geinvesteerd wordt in het culturele erfgoed.

Opgave

  • ln standhouden en versterken waarde van cultureel erfgoed

Antwoord Gooise Meren

Gooise Meren is een gemeente met zichtbare cultuurhistorische waarden, waaronder de rijksbeschermde stadsgezichten vesting Muiden en vesting Naarden en de rijksbeschermde dorpsgezichten Het Spiegel en Brediuskwartier in Bussum. De beide vestingen maken deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die binnenkort door ons land zal worden voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. Een voordracht die door de gemeente Gooise Meren van harte wordt ondersteund. Plaatsing op de lijst versterkt de monumentale status van beide vestingen. De gemeente draagt zorg voor circa 450 gebouwde beschermde monumenten. Deze zijn aangewezen door het Rijk, de provincie of de gemeente zelf. Bouwplannen met betrekking tot of nabij cultureel erfgoed worden zorgvuldig getoetst en mogen geen afbreuk doen aan de monumentale waarde.

Conclusie

Gooise Meren kenmerkt zich net als Weesp door een rijkdom aan historisch en cultureel erfgoed en spant zich in om de waarden van haar erfgoed te versterken. Net als Naarden en Muiden is Weesp een vestingstad. De gemeenten kennen ten aanzien van het behoud van de identiteit en eigenheid hiervan een sterk vergelijkbare opgave en kunnen elkaar op dit punt versterken. Denk hierbij aan het verwerven van externe middelen ten behoeve van de versterking van de toeristische infrastructuur, de renovatie, reconstructie van het cultuurhistorisch erfgoed en de toeristische ontsluiting hiervan.

Antwoord Amsterdam

Reactie

Amsterdam heeft een goed geëquipeerd en deskundig bureau Monumenten en Archeologie. Een zorgvuldige omgang met zowel het bovengrondse als het ondergrondse erfgoed is daarmee vanuit de inhoud geborgd. Landeli jke en lokale wetgeving rond behoud en bescherming van erfgoed wordt zo adequaat opgepakt. Met de Erfgoedagenda betrekken we daarnaast cultuurhistorie in de ruimteli jke planvorming. De gemeente is zich bewust van de meerwaarde van erfgoed voor een goed vestigingsklimaat, leefbaarheid en toerisme. Het bovenstaande wordt als volgt opgepakt:

  • Maatwerkadvisering over aanpassingen en restauraties van monumenten gebeurt indien nodig met een bouwhistoricus en/of een specialist voor het verduurzamen van erfgoed.
  • Het cultuurhistorisch erfgoed, waaronder zowel het gebouwde als het landschappelijke en het archeologische erfgoed wordt verstaan, wordt vroeg in het proces betrokken bi j de ruimteli jke planvorming. Op deze wi jze kunnen de bestaande waarden en kwaliteiten afgewogen worden in de bestuurli jke keuzes. Opgave 2 uit het opgavenprofiel van Weesp: “het behouden en versterken van het open (rivier)landschap”, kan op deze manier ook vanuit het erfgoedaspect opgepakt worden.
  • Gebiedsadviseurs van bureau Monumenten en Archeologie adviseren over de cultuurhistorische paragraaf in bestemmingsplannen.
  • Passend hergebruik en zorgvuldige transformatie van monumenten wordt gestimuleerd. Hiervoor is in Amsterdam en recent bij de provincie Noord-Holland, een monumentenloods aangesteld die leegstaand erfgoed onder de aandacht brengt van mogelijke initiatiefnemers voor hergebruik, en omgekeerd.
  • De archeologische afdeling heeft een onderzoek- en opgravingsbevoegdheid waardoor al naar gelang de locatie, de aard van de bodemingreep en de archeologische verwachting een op maat gesneden programma wordt opgesteld.
  • Met name op het gebied van archeologie bestaat er al een kennisuitwisseling tussen ambteli jke organisaties van Amsterdam en Weesp.
  • Amsterdam deelt alle cultuurhistorische informatie via digitale kaarten.